+ BADALONÈS

Comissió d’Atenció Educativa Inclusiva (CAEI)

Treballem per a una escola inclusiva

L’atenció educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social, i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i en la transició a la vida adulta.

La Comissió d’Atenció Educativa inclusiva (CAEI) és una estructura organitzativa del nostre col·legi orientada a l’organització i la gestió de les mesures i suports per atendre tot l’alumnat del centre. Treballem per a una escola inclusiva, entenent l’atenció a la diversitat com un principi que accepta que tots els alumnes tenen necessitats educatives i vivencials diferents.

Defensem el dret de tots els nens i nenes a gaudir d’una escola respectuosa, amb igualtat d’oportunitats per a tots. Som una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint del previ coneixement de tots i totes i de les seves necessitats individuals. Volem una escola que minimitzi les barreres i potenciï les capacitats de cada infant i jove.

La CAEI en la nostra escola està formada per un membre de la direcció, la psicopedagoga i el psicòleg, i mestres de cada etapa educativa que es reuneixen cada setmana per atendre les demandes fetes per les famílies, els docents i els propis alumnes i articular les mesures i els suports més adequats donant sentit i coherència a tot el procés d’acompanyament a totes les parts interessades. 

Des de l’escola organitzem i gestionem les mesures i els suports per atendre a tot l’alumnat del centre, tot coordinant-nos amb els diferents agents per tal de decidir i implementar les actuacions més adequades en funció de cada cas. Entenem que educar en la diversitat significa donar resposta a tots els alumnes des d’una visió transversal de l’educació.

Posem el focus en diferents actuacions: observació, detecció, valoració, assessorament a l’equip docent i a les famílies, així com l’atenció directa a l’alumnat. Sempre tenint en compte l’especificitat de cada etapa educativa.

Concretem criteris i prioritats per a l'atenció a la diversitat dels alumnes.
Construïm una manera d'entendre els alumnes que faciliti el desenvolupament de pràctiques educatives que donin resposta a la seva situació personal.
Organitzem i fem el seguiment de l'aplicació dels recursos i les mesures adoptades, així com de l'evolució de cada alumne.
Proposem plans de suport individualitzats i planifiquem les actuacions i reunions necessàries per al seu desenvolupament i concreció.
Col·laborem a través del diàleg i de la construcció compartida en la creació d'un marc de referència comú en l'àmbit del centre amb l'objectiu de donar les respostes i formes de suport que s'ofereixen a tot l'alumnat.